FacebookTwitterInstagramYoutube

Privacybeleid www.dewerknemersmarkt.nl

Laatst bijgewerkt: 27 november 2018

1. Inleiding

 

Dewerknemersmarkt.nl hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

 

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van dewerknemersmarkt.nl bezoekt of gebruikt of software gebruikt die Dewerknemersmarkt.nl verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’).

 

1.1 De Dewerknemersmarkt.nl-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens.

 

Alle verwijzingen naar Werknemer en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de Inleiding van de algemene voorwaarden van Dewerknemersmarkt.nl.

 

Voor Werkzoekenden verwijst ‘Dewerknemersmarkt.nl’ of ‘wij’/’we’ in dit Privacybeleid naar Dewerknemersmarkt.nl, Inc. als u een Werkzoekende in Nederland bent.


Voor Werkgevers verwijst ‘Dewerknemersmarkt.nl’ of ‘wij’/’we’ naar Dewerknemersmarkt.nl

 

Dewerknemersmarkt.nl beheert de Persoonsgegevens die we verwerken, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden of voorzien in een aparte overeenkomst.

 

1.2 Persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens

 

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat Dewerknemersmarkt.nl zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houden bij het bepalen wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet-persoonsgebonden gegevens.

 

1.3 De reikwijdte van het Privacybeleid van Dewerknemersmarkt.nl

 

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waar de Website naar is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven.

 

Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit Privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of het gebruik of de openbaarmaking ervan door ons). Dewerknemersmarkt.nl kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

 

1.4 Wijzigingen in het Privacybeleid

 

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven wordt aangeduid. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Dewerknemersmarkt.nl op de Site verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, dan stelt Dewerknemersmarkt.nl gebruikers hiervan op de hoogte via e-mail en/of door 30 dagen van tevoren een aankondiging te plaatsen op de Site van Dewerknemersmarkt.nl of op een andere manier, zoals juridisch vereist.

 

1.5 Hoe Dewerknemersmarkt.nl omgaat met privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit Privacybeleid beschrijft uitvoerig hoe dewerknemersmarkt.nl uw gegevens verwerkt. 

 

2. Verzamelde informatie

 

U verstrekt verschillende soorten informatie om dewerknemersmarkt.nl in staat te stellen onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

 

2.1 Informatie die u verstrekt aan Dewerknemersmarkt.nl

 

– Vanuit uw account

We verzamelen gegevens over u als u een Dewerknemersmarkt.nl-account aanmaakt, informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, waaronder, maar niet beperkt tot, sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via Dewerknemersmarkt.nl en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd.

 

– Via uw activiteiten op Dewerknemersmarkt.nl

Bovendien kan Dewerknemersmarkt.nl als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie verzamelen en analyseren over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw cv, uw zoekopdrachten op Dewerknemersmarkt.nl, de functienamen waar u op zoekt, klikt of reageert, waar deze profielen zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken profielen (indien aangegeven), de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, klikken of tikken, sessieactiviteit, browsertype, besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht. 

 

– Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

Als u een Werkgever bent, kan Dewerknemersmarkt.nl u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw Federal Employer Identification Number (EIN), bedrijfsregistratienummer, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever.

 

 

2.2 Gegevens die worden verzameld als u Dewerknemersmarkt.nl bezoekt vanaf externe websites

 

Dewerknemersmarkt.nl kan ook gegevens verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of, bij gebruik van Dewerknemersmarkt.nl for Chrome, of gegevens over hoe u omgaat met websites of andere handelingen die u op zulke websites verricht, waaronder URL’s van de websites die u bezoekt.  om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met Dewerknemersmarkt.nl CV, Met Dewerknemersmarkt.nl for Chrome kan Dewerknemersmarkt.nl ook informatie verzamelen over de productfuncties die u interessant vindt. Op die manier kunnen we zoekopdrachten naar vacatures, aanbevelingen voor vacatures en productfuncties voor u verbeteren.

 

Door Dewerknemersmarkt.nl te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens zoals opgenomen in het bovenstaande artikel zal delen om u te verifiëren, zodat u de Website veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Facebook- of Google-account. Deze informatie wordt gezien als Dewerknemersmarkt.nl-accountinformatie voor uw gebruik van de Website.

 

 

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.

 

2.3 Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Dewerknemersmarkt.nl kunnen verstrekken

 

Andere Persoonsgegevens die Dewerknemersmarkt kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door Dewerknemersmarkt.nl verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

 

2.4 Opslag van gegevens

 

Dewerknemersmarkt.nl bewaart de Persoonsgegevens van haar gebruikers voor zover een dergelijke retentie toereikend en relevant is, en beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Met name bewaart Dewerknemersmarkt.nl Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

Als u een Dewerknemersmarkt.nl-account aanmaakt, wordt uw informatie verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e-mailadres van uw account. Dewerknemersmarkt.nl kan ook een identificator maken en deze toewijzen aan uw apparaat. Deze identificator is vergelijkbaar met een accountnummer. We kunnen de naam die u uw apparaat heeft gegeven, het apparaattype, het telefoonnummer, uw land en andere verstrekte gegevens verzamelen, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres of postcode. Als Dewerknemersmarkt.nl bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Dewerknemersmarkt.nl de Werkgever relevante profielen tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing.

 

Dewerknemersmarkt.nl mag ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op haar apparatuur of de apparatuur van externe partijen waarmee Dewerknemersmarkt.nl een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

 

2.5 Welke Persoonsgegevens zijn vereist

 

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal Dewerknemersmarkt.nl aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies aan u. Indien vereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar worden gesteld.

 

2.6 Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

 

Dewerknemersmarkt.nl verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 

– Uitvoering van een Contract

De meeste Persoonsgegevens die door Dewerknemersmarkt.nl worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van Werkzoekenden aan Werkgevers door Dewerknemersmarkt.nl.

 

– Rechtmatig belang

Een tweede rechtsgrond van Dewerknemersmarkt.nl voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Dewerknemersmarkt.nl. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. Dewerknemersmarkt.nl zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, producten en functies.

 

– Naleving van een wettelijke verplichting

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat met betrekking tot het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Dewerknemersmarkt.nl zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

 

– Toestemming

In sommige situaties heeft Dewerknemersmarkt.nl uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als Dewerknemersmarkt.nl uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en vindt deze verwerking alleen plaats als u toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd als u uw locatie opgeeft.

 

3. Beperkingen van het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens

 

3.1 Het sluiten van een account door een Werkzoekende

 

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, waaronder, maar niet beperkt tot, zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gesolliciteerd, vacature-alerts, cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als Werkzoekende uw account sluit, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot alle Dewerknemersmarkt.nl-producten en de functie ‘Inloggen met Dewerknemersmarkt.nl’ op bepaalde externe websites niet meer kunt gebruiken.

 

Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om haar rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan haar verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Dewerknemersmarkt.nl, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint Dewerknemersmarkt.nl binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Dewerknemersmarkt.nl dit binnen 40 dagen afronden.

 

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door Dewerknemersmarkt.nl worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

3.2 Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

 

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met Dewerknemersmarkt.nl. Houd er rekening mee dat Dewerknemersmarkt.nl zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Dewerknemersmarkt.nl worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

3.3 Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

 

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd. Dewerknemersmarkt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.

 

3.5 @Dewerknemersmarkt.nl-adressen

 

Als u communiceert via het berichtensysteem van Dewerknemersmarkt.nl, ziet u een e-mailadres met het domein @dewerknemersmarkt.nl. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten op deze e-mailadressen heeft en dat ze specifiek op Vacatures van Werkgevers betrekking hebben en het eigendom zijn van Dewerknemersmarkt.nl.

 

Houd er rekening mee dat dit berichtensysteem en het doorstuursysteem afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

 

3.6 Minimumleeftijd van onze gebruikers

 

De Website mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar.

 

Als u deze Website wilt gebruiken, bevestigt u dat u voldoet aan deze leeftijdsvereisten (zoals hieronder beschreven). De minimumleeftijd is voor deze doeleinden 16 jaar. Als u overeenkomstig lokale wetgeving echter ouder moet zijn om de diensten van Dewerknemersmarkt.nl op de Website wettelijk te kunnen gebruiken, geldt die hogere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, Dewerknemersmarkt.nl gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene. Dewerknemersmarkt.nl implementeert diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Dewerknemersmarkt.nl. Stuur als u niet voldoet aan deze leeftijdsvereisten een e-mail naar info@dewerknemersmarkt.nl.

4. Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

 

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. Dewerknemersmarkt.nl gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

1) Om onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden, en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;

2) Om deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

3) Om onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

 

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.

 

4.1 Een account aanmaken, verzending van vacature-alerts en ander promotiemateriaal

 

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan Dewerknemersmarkt.nl uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken en om u informatie over Dewerknemersmarkt.nl te versturen, waaronder promotiemateriaal. Dewerknemersmarkt.nl kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Dewerknemersmarkt.nl uit te voeren.

 

Dewerknemersmarkt.nl kan uw informatie ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of socialenetwerksites) om u gerichte advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van Dewerknemersmarkt.nl die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Als u geen marketingberichten van Dewerknemersmarkt.nl wilt ontvangen, neem dan artikel 14 van dit Privacybeleid door.

 

4.2 Uw contactgegevens

 

Als u contactgegevens aan Dewerknemersmarkt.nl verstrekt (zoals uw naam en e-mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens, stemt u ermee in dat Dewerknemersmarkt.nl deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat Dewerknemersmarkt.nl als onderdeel van haar dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw Dewerknemersmarkt.nl-account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan Dewerknemersmarkt.nl of die Dewerknemersmarkt.nl op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

Met het aanmaken en online zetten van een advertentie op Dewerknemersmarkt.nl stemt u ermee in dat iedereen die een advertentie mag en kan inzien toegang heeft tot de gegevens die u deelt in uw advertentie.

4.3 Uw cv-gegevens

 

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt. Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw informatie, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van haar diensten. Dewerknemersmarkt.nl kan op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen. De mate waarin uw informatie beschikbaar wordt gesteld aan externe partijen, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

– Openbare cv’s

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de toepassing Dewerknemersmarkt.nl Advertenties zoeken, om de zichtbaarheid van dit cv te vergroten en Dewerknemersmarkt.nl te helpen om werk voor u te vinden. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke werknemer en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

 

4.4 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

 

U erkent dat Dewerknemersmarkt.nl mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige functiebeschrijvingen en vice versa om de Website en andere producten of diensten van Dewerknemersmarkt.nl te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante functieomschrijvingen en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

 

Dewerknemersmarkt.nl kan de informatie verzameld krachtens dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw informatie aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door screeningsvragen te beantwoorden, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. 

 

4.5 Berichten op Dewerknemersmarkt.nl versturen

 

Dewerknemersmarkt.nl biedt wederzijdse doorstuurdiensten aan gebruikers van Dewerknemersmarkt.nl-producten. Door gebruik te maken van deze doorstuurfunctie, erkent u dat u Dewerknemersmarkt.nl vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoorden op vragenlijsten, reacties, aanbiedingsbrieven en andere documenten.

 

We controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole en verbetering van de Website of andere producten of diensten van Dewerknemersmarkt.nl. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatures, het aanbieden van persoonlijk relevante productfuncties en het voorkomen van fraude en spam.

 

 

4.6 Fraude en spam voorkomen

 

Dewerknemersmarkt.nl kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid, ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van Dewerknemersmarkt.nl vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Dewerknemersmarkt.nl kan gegevens van en over u of uw gebruik van Dewerknemersmarkt.nl onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

 

Dewerknemersmarkt.nl is bijvoorbeeld onderworpen aan de vele regelgevende instanties.

 

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

 

– Fraude en spam in berichten voorkomen

Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. Dewerknemersmarkt.nl heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Dewerknemersmarkt.nl of haar gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Dewerknemersmarkt.nl op welke wijze dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Dewerknemersmarkt.nl zijn. Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Dewerknemersmarkt.nl er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

 

Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail met de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betrokken advertentie zijn gekoppeld.

 

4.7 Betalingen mogelijk maken

 

Als u gegevens over uw pinpas, creditcard of andere betaalkaart aan ons verstrekt voor een betaling, gebruikt Dewerknemersmarkt.nl deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling (bijvoorbeeld de laatste vier cijfers van creditcardnummers en de bijhorende verificatie-informatie).

 

4.8 Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

 

Dewerknemersmarkt.nl verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van Dewerknemersmarkt.nl. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om Dewerknemersmarkt.nl in staat te stellen haar diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

 

Door deze verwerking kan Dewerknemersmarkt.nl bijvoorbeeld Werkzoekenden efficiënt koppelen aan Werkgevers.

 

4.9 Overdracht van informatie aan externe partijen

 

– Overdracht aan Werkgevers

Werkgevers stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

– Overdracht aan dienstverleners en leveranciers

We kunnen gebruikmaken van externe diensten voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Deze externe partijen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) dienstverleners en leveranciers.

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om data te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, browsergegevens en de voorkeurstaal. Een voorbeeld van een externe partij is Hotjar. Om u af te melden voor de cookies van Hotjar, verwijzen we u naar de link in ons Cookiebeleid.

 

Dewerknemersmarkt.nl kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties ook overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Dewerknemersmarkt.nl helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Een voorbeeld hiervan zijn leveranciers die door Dewerknemersmarkt.nl worden ingeschakeld om fraude op te sporen. 

 

Tijdens de levering van deze diensten kunnen deze bedrijven toegang krijgen tot de Persoonsgegevens en dit kan gepaard gaan met de overdracht van de Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden alleen plaats voor de doeleinden vastgelegd in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. Deze bedrijven zijn ook contractueel verplicht om deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke overdrachten en het verwerken van de Persoonsgegevens door deze externe partijen.

 

– Overdrachten aan clouddienstverleners

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

 

– Overdracht van openbaar beschikbare informatie

Als gebruikers materiaal plaatsen op Dewerknemersmarkt.nl op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Dewerknemersmarkt.nl zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Dewerknemersmarkt.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie uit openbare bronnen in deze hoedanigheid te delen.

 

– Externe websites die u bezoekt via Indeed

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de site van Dewerknemersmarkt.nl. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt, niet aan Dewerknemersmarkt.nl maar aan deze externe partij verstrekt en zijn deze onderhevig aan het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees artikel 8 van dit Privacybeleid genaamd ‘Links naar websites van externe partijen’ voor meer informatie.

 

 

5. Aanvullend gebruik en openbaarmaking van Niet-persoonsgebonden gegevens

 

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit Privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgebonden gegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet-persoonsgebonden gegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 4 en 9 van dit Privacybeleid.

6. Veiligheid

 

Dewerknemersmarkt.nl streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert, te beschermen. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

 

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven. Lees artikel 11 van dit Privacybeleid voor verplichtingen met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens aan personen in de EU en Zwitserland.

7. Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe Dewerknemersmarkt.nl Cookies gebruikt.

  • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites.
  • Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.

8. Links naar websites van externe partijen

 

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMEN, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITE. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

9. Overnames en andere reorganisaties

 

Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Dewerknemersmarkt.nl (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Dewerknemersmarkt.nl of deze externe partijen.

10. Het uitoefenen van rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

 

Dewerknemersmarkt.nl-gebruikers die hun Persoonsgegevens verstrekken in de EU of in andere jurisdicties met wetten die gelijkwaardige bescherming bieden als in de EU, kunnen gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten.

 

10.1 Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

 

Dewerknemersmarkt.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij moedigen u ook aan om via info@dewerknemersmarkt.nl contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

 

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om Dewerknemersmarkt.nl onjuiste Persoonsgegevens namens u aan te laten passen door een e-mail te sturen naar info@dewerknemersmarkt.nl vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren).

 

10.2 Het recht om bezwaar aan te tekenen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

 

U kunt een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Dewerknemersmarkt.nl te beperken. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dewerknemersmarkt.nl vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren).

 

10.3 Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te ontvangen

 

Dewerknemersmarkt.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens inzien op de Website. 

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dewerknemersmarkt.nl vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag toegang tot mijn Persoonsgegevens.’ Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren). Dewerknemersmarkt.nl zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen.

 

10.4 Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

 

Dewerknemersmarkt.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website.

 

U kunt ook een formeel verzoek indienen om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dewerknemersmarkt.nl vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld met de volgende zin in uw e-mail: ‘Ik vraag u om mijn Persoonsgegevens te verwijderen.’ Uw e-mail moet ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bevatten (om uw identiteit te kunnen verifiëren). Zodra uw verzoek is bevestigd, zal Dewerknemersmarkt.nl hiertoe de nodige stappen ondernemen, waaronder de verwijdering van uw Dewerknemersmarkt.nl-account. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd ze openbaar te maken op Dewerknemersmarkt.nl (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen.

 

10.5 Enkele beperkingen

 

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop Dewerknemersmarkt.nl uw verzoek bevestigt. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Dewerknemersmarkt.nl en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

 

11. Do Not Track-verzoeken

 

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door Dewerknemersmarkt.nl worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld een gepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van Dewerknemersmarkt.nl met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op Dewerknemersmarkt.nl-websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Dewerknemersmarkt.nl), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

12. Afmelden voor marketingberichten

 

Als u niet langer marketingmaterialen wilt ontvangen van ons gebaseerd op uw Persoonsgegevens, kunt u zich afmelden voor deze marketingberichten door, waar van toepassing, op Afmelden te klikken (of een gelijksoortige handeling) of door een e-mail te sturen naar info@dewerknemersmarkt.nl Houd er rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten. We zullen uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inwilligen.

13. Algemene vragen en klachten

 

13.1 Contact opnemen met Dewerknemersmarkt.nl

 

U kunt een bericht sturen aan Dewerknemersmarkt.nl, info@dewerknemersmarkt.nl

13.2 Klachten

 

Als u van mening bent dat Dewerknemersmarkt.nl inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied, of u neemt contact op middels info@dewerknemersmarkt.nl